Algemene Leveringsvoorwaarden Expertisecentrum weerbaarheid

Algemeen - artikel 1
De voorwaarden zijn geldig voor open en in-company opleidingen en opdrachten die starten vanaf juli 2016 . In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
• Deelnemer: degene die de opleiding of training daadwerkelijk gaat volgen.
• Contractant: degene die zich aansprakelijk heeft gesteld voor de betaling van de opleiding of training.
• Opdrachtgever: degene die de opdracht tot het uitvoeren van een in-company scholing heeft gegeven.
• Open inschrijving: scholingsaanbod georganiseerd door Expertisecentrum weerbaarheid waar individuele deelnemers zich voor kunnen aanmelden.
• In-company: scholingsaanbod in opdracht van een opdrachtgever waarbij Expertisecentrum weerbaarheid verantwoordelijk is voor het leveren voor de inhoud van de scholing (docent/trainer, studiemateriaal, enzovoorts) en de opdrachtgever voor de locatie, zaal, catering en het werven van de deelnemers.
• Annuleren: de (tijdelijke) opzegging van de opleiding of training door de deelnemer, contractant of opdrachtgever.
• Startdatum opleiding of training: de eerste bijeenkomst van de opleiding of training; deze wordt aan de deelnemer per brief medegedeeld (open inschrijving) of wordt vermeld in de overeenkomst van opdracht (in company).
• Opleidingsprijs: de prijs van de opleiding of training zoals deze op de website van Expertisecentrum weerbaarheid vermeld, verminderd met eventuele kortingen (open inschrijving) of de prijs zoals deze vermeld is in de overeenkomst van opdracht tussen Expertisecentrum weerbaarheid en opdrachtgever (in-company).

Inschrijven - artikel 2
2.1 Voor onze trainingen in open aanbod kunnen individuele deelnemers zich inschrijven. Wij nemen binnen vijf werkdagen na inschrijving via de mail of onze website contact met u op. Voor onze scholingen hanteren wij een toelatingsbeleid. De toelatingseisen staan vermeld op onze website. Wij kunnen u daarom vragen ons kopieën van uw diploma’s of andere papieren, zoals een motivatie, toe te sturen alvorens uw inschrijving te aanvaarden. Vanaf het moment van inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen.
2.2 Voor scholingen die in company gegeven worden, draagt de opdrachtgever zorg voor de aanmeldingen en de inschrijvingen van de deelnemers. De opdrachtgever draagt er eveneens zorg voor dat de deelnemers voldoen aan de in de overeenkomst van opdracht gestelde instroomeisen.


Uitvoering - artikel 3
3.1 Expertisecentrum weerbaarheid levert de opleiding of training in open inschrijving waarvoor de deelnemer zich heeft ingeschreven conform hetgeen daarover op de Expertisecentrum weerbaarheid website ten tijde van het startmoment staat vermeld. Ten aanzien van in company trainingen voert Skidbadnir de opleiding of training uit zoals beschreven in de overeenkomst van opdracht.

3.2 Expertisecentrum weerbaarheid is gerechtigd:
• de opleidingsprogramma's tussentijds te wijzigen, om reden van herprogrammering van exameneisen van externe exameninstituten en/of om reden van kwalitatieve verbetering;
• de indeling van opleidingen in open inschrijving voor wat betreft locatie en tijdstip te wijzigen;
• bij onvoldoende aanmeldingen een opleiding of training in open inschrijving af te lasten. Het minimum aantal deelnemers staat op de website vermeld. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan schriftelijk bericht, waarna hun verplichtingen vervallen;
• aanmeldingen voor een opleiding of training niet te accepteren;
• het aantal bijeenkomsten van een opleiding of training in open inschrijving te reduceren, waarbij de prijs hetzelfde blijft en waarbij het aantal bijeenkomsten van de modulen met maximaal 15% wordt teruggebracht;
• om de groepsgrootte van trainingen en opleidingen in open inschrijving in uitzonderingsgevallen met maximaal twee deelnemers te verhogen;
• om de lesdagen in geval van overmacht (naar het oordeel van Expertisecentrum weerbaarheid) te verschuiven naar een later tijdstip. Onder overmacht kan bijvoorbeeld ziekte van de docent vallen, noodweer of onverwacht bezoek aan een arts.

Legitimatie - artikel 4
De deelnemer is verplicht tijdens het volgen van bijeenkomsten een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben en dit op verzoek van de docent of van een functionaris van Expertisecentrum weerbaarheid te tonen.


Examen - artikel 5
Expertisecentrum weerbaarheid leidt in een aantal opleidingen/trainingen op voor toetsing door derden. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor tijdige aanmelding voor deze examens.


Betaling - artikel 6
6.1 Betaling dient te geschieden voor, of op de vervaldatum die op de factuur vermeld is. Betaling voor scholingen in open inschrijvingen moeten geheel voor de startdatum van deze scholing voldaan zijn.
6.2 Betaling van in-company trajecten geschiedt volgens de in de overeenkomst van opdracht gestelde termijnen. Expertisecentrum weerbaarheid hanteert een betalingsregeling van 25% van het totaal bedrag voorafgaand aan de scholing, 50% van het totaalbedrag na afronding van de eerste helft van de scholing en 25% na afronding van driekwart van de training. In overleg en vastgelegd in de overeenkomst van opdracht kan hiervan afgeweken worden.
6.3 Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden voor, of op de vervaldatum die op de factuur is vermeld.

Betalingsregeling - artikel 7
Indien de contractant, als gevolg van een bijzondere omstandigheid, niet meer (volledig) aan de betalingsverplichting kan voldoen, kan hij zich uitsluitend schriftelijk wenden tot Expertisecentrum weerbaarheid met het verzoek een betalingsregeling te treffen. Indien Expertisecentrum weerbaarheid met het verzoek instemt, wordt de betalingsregeling schriftelijk bevestigd. Dit dient tevens als enig bewijs van de gemaakte betalingsafspraak.


Wanbetaling - artikel 8
8.1 Indien niet tijdig wordt betaald komen alle kosten, ontstaan door wanbetaling, vermeerderd met de wettelijke rente, voor rekening van de contractant.
8.2 Bij niet tijdige betaling kan de deelnemer aan een scholing in open inschrijving de toegang tot de bijeenkomsten en examens van Expertisecentrum weerbaarheid worden ontzegd. Door het niet bezoeken van de bijeenkomsten en de examens vervalt de financiële verplichting ten opzichte van Expertisecentrum weerbaarheid niet.
8.3 De overeenkomst met de contractant en opdrachtgever kan, in geval van wanbetaling, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, eenzijdig door Expertisecentrum weerbaarheid worden verbroken. Expertisecentrum weerbaarheid is in dat geval gerechtigd de totale opleidingsprijs aan de contractant in rekening te brengen en onmiddellijk op te eisen.


Annuleren - artikel 9
9.1 Annuleren van een opleiding of training kan uitsluitend schriftelijk geschieden en bij voorkeur aangetekend of digitaal per e-mail.
De datum van de poststempel of de datum van de e-mail geldt als aanzegtermijn van de annulering. Als bewijs van de annulering geldt de digitale bevestiging van Expertisecentrum weerbaarheid. De startdatum van de opleiding geldt als uitgangspunt bij de afhandeling van de annulering.
9.2 Annulering Open Opleiding:
a. Tot acht weken voor de startdatum van de opleiding of training bedragen de annuleringskosten 25%.
b. Tot zes weken voor de startdatum van de opleiding of training bedragen de annuleringskosten 50% van de opleidingskosten.
c. Binnen zes weken voor aanvang van de opleiding of training bedragen de annuleringskosten 100% van de opleidingskosten. 9.3 Annulering in-company trajecten:
a. Tot acht weken voor aanvang van het in-company traject worden geen kosten in rekening gebracht, behalve de reeds gemaakte kosten ter voorbereiding van de opleiding of training.
b. Tot zes weken voor aanvang van het in-company traject bedragen de annuleringskosten 50% van de trainingskosten en 100% van de voorbereidingskosten conform uitgebrachte offerte.
c. Binnen zes weken voor aanvang van het in-company traject bedragen de annuleringskosten 100% van de volledige voorbereidings- en trainingskosten conform uitgebrachte offerte.
9.4 Indien er sprake is van zodanig uitzonderlijke omstandigheden dat betaling van de annuleringskosten naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, kan men hiervoor schriftelijk een gemotiveerd verzoek indienen bij Expertisecentrum weerbaarheid. Expertisecentrum weerbaarheid behoudt zich het recht voor schriftelijk bewijs op te vragen. De annuleringskosten zullen in een dergelijk geval worden beperkt tot € 100,- administratiekosten en daarnaast 100% van de prijs over de reeds gevolgde en lopende delen van de opleiding of training
9.5 De annuleringskosten zijn onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar. Artikel 8 en 9 zijn overeenkomstig van toepassing.

Copyright - artikel 10
Van het door Expertisecentrum weerbaarheid versterkte materiaal blijven alle rechten aan haar voorbehouden.
Niets uit de uitgave(n) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Expertisecentrum weerbaarheid. Het is niet toegestaan het materiaal aan derden ter beschikking te stellen.
Expertisecentrum weerbaarheid behoudt het recht de door de uitvoering van de diensten verkregen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hier geen vertrouwelijke informatie ter kennis wordt gebracht. Expertisecentrum weerbaarheid is gerechtigd het in opdracht vervaardigde te signeren en is gerechtigd het in opdracht vervaardigde, met inachtneming van het belang van de opdrachtgever, voor eigen publicitaire en/of promotionele doeleinden te gebruiken.


Aansprakelijkheid - artikel 11
11.1 Expertisecentrum weerbaarheid heeft een gangbare aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De aansprakelijkheid van Expertisecentrum weerbaarheid is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder deze verzekering wordt uitgekeerd, te vermeerderen met eventuele eigen risico op deze verzekering. Indien de verzekering om welke reden dan ook geen dekking beidt, dan is de aansprakelijkheid van Expertisecentrum weerbaarheid beperkt tot het bedrag dat Expertisecentrum weerbaarheid voor de betreffende opleiding of training in rekening heeft gebracht.
11.2 In het geval Expertisecentrum weerbaarheid aansprakelijk is, komt alleen direct door de fout van Expertisecentrum weerbaarheid veroorzaakte schade voor vergoeding in aanmerking. Gevolgschade (waaronder inkomsten- en bedrijfsschade) is derhalve uitgesloten.
11.3 Voor fouten van door Expertisecentrum weerbaarheid ingeschakelde derden is Expertisecentrum weerbaarheid alleen aansprakelijk, indien Expertisecentrum weerbaarheid bij het inschakelen van deze derden het maken van dergelijke fouten had kunnen en moeten voorzien.
11.4 Eventuele aanspraken op schadevergoeding dienen op straffe van verval binnen een jaar nadat de schade bekend is geworden in rechte te zijn ingesteld.
11.5 De aansprakelijkheidsregeling in dit artikel geldt niet indien en voor zover deze in strijd is met regels van dwingend recht.


Persoonsregistratie - artikel 12
Naam- en adresgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Expertisecentrum weerbaarheid en worden gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van onze opleidingen en trainingen. Expertisecentrum weerbaarheid zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft. Indien betrokkene aangeeft geen prijs te stellen op toezending van informatie, dan wordt dat direct gerespecteerd.


Recht en geschillen - artikel 13
Vanzelfsprekend heeft Expertisecentrum weerbaarheid ook een klachtenregeling. U kunt deze vinden op deze website. Op bovenstaande voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.